رادیو گرافی داخل دهانی

رادیو گرافی داخل دهانی

رادیو گرافی داخل دهانی

در مرکز رادیولوژی الهیه انواع رادیوگرافی های داخل دهانی بصورت دیجیتال و با کمک فیلم هولدر(XCP)جهت به حداقل رساندن دیستورشن تصویری انجام می شود. انواع رادیوگرافی های داخل دهانی شامل موارد زیر است:

(Periapipcal (PA
(Full Mouth Series (FMX
(Bitewing (BW
Occlusal