میزان اشعه دریافتی

میزان اشعه دریافتی

میزان اشعه دریافتی

میزان اشعه دریافتی از هر کلیشه پانورامیک (OPG) ، حدود ۲۴-۹ میکروسیورت میباشد و معادل یک تا سه روز اشعه ای ست که از محیط دریافت میکنیم .

میزانن اشعه دریافتی از هر کلیشه پری اپیکال یا بایت وینگ ، حدود ۸ میکروسیورت و معادل ۱ روز اشعه محیطی میباشد.

بنابراین مقادیر بسیار کمی را شامل میشوند.

در جدول زیر میزان دوز موثر در تکنیکهای مختلف رادیولوژی و اینکه هر کدام از این روشهای تصویربرداری معادل چند روز اشعه زمینه ای می باشد را مشاهده می فرمایید.

انسانها در طول روز بطورطبیعی مقداری تشعشع از فضا و خاک دریافت مینمایند که عمدتا شامل گاز Radon میباشد. میزان این تشعشع روزانه حدود ۸ میکرو سیورت است.

منبع : . Oral Radiology. White-Pharoah. 2014. Edition 7