کپی اصلی

کپی اصلی

به کلینیک ما خوش آمدید

رادیو گرافی های داخل دهانی

درصورت درخواست پزشک معالج رادیوگرافی های معمولی شامل تصاویر

گزارش رادیوگرافی

درصورت درخواست پزشک معالج رادیوگرافی های معمولی شامل تصاویر پانورامیک و بایت

اسکن 3 بعدی CBT

درصورت درخواست پزشک معالج رادیوگرافی های معمولی شامل تصاویر پانورامیک و بایت

رادیو گرافی های خارج دهانی

درصورت درخواست پزشک معالج رادیوگرافی های معمولی شامل تصاویر

خدمات ما

بیمه های طرف قرارداد